امشب ای ساکنان کوچه عشق شعری از انتظار خواهم گفت ...

ولی نه !!!! امشب به همه انتظارم پایان بخشیدم. امشب در سکوتی سرشار ،نا گزیر از بغضی سنگین و فرو خورده به انتظاری که همه صبرم را به ستوه آورده بود پایان بخشیدم.نوشتم تا هرگز از یادم نرود .چرا که گذر زمان نقش هر چیز را کمرنگ میکند حتی غم و اندوه را... و من میخواهم نقشی از جاودانگی از غمگین ترین خاطره زندگی ام رسم کرده باشم.