گفته بودم بهت که تو قلب منی ؟

قلبی که با طپشهای آرام تو نبض من اینگونه تند می زند

و عمری در حسرت دیدار دوباره ات

و روزگاری بس دراز در اضطراب پاسخ یک سوال

سرگشته شنیدن دوباره یک سلام 

از جنس عشق

بوده ام

نگفته بودم؟؟؟؟؟؟؟

گفته بودم که هیچگاه معصومیت نگاهت را ،دستهای گرم
مهربانی ات را، آرامش امن حضورت را ... از من نگیر ...

نگفته بودم؟؟؟؟

گفته بودم

اگر نباشی

می شکنم

 ساده و
بیصدا

نگفته بودم ؟؟؟؟؟؟؟؟