خاطره ات را بر می دارم

گم می شوم در خیال تو

پشت پرچین های کوتاه آنسوی جاده

دراز می کشم

رو به آسمان

رد پرواز قاصدکی را دنبال می کنم

که آرام در پهنه وسیع آسمان بال گشوده است

وشهد پرواز را نوش می کند

درخیالم به خیالت خیره می شوم

غرق سیاهی چشمان مست تو

که به شب طعنه می زنند

دنبال قاصدک راهی پرواز می شوم

آری
به آسمان شب سپرده ام

که گاه آمدنت

با هزار هزار ستاره روشن

جاده را نور باران کند

به یمن قدمهایت

که می آیی

شبی

سراغ همه لحظه های تنهایی من

سراغ همه روزهای دلتنگی معصومانه من

آری

اینجا

پشت پرچین های کوتاه آنسوی جاده

یک
بغل آرامش

به انتظار آمدنت

لحظه ها را سخت می کاود و سخت می پوید

16/4/1391