وقتی
در آن بامداد سرد و تیره پاییز تو را از دست دادم گیج و گنگ نمی دانستم روزهایم را
پس از تو چگونه سر کنم ...واز آن روز هزار سال بر من رفته است ... هزار سال بی تو
همه لحظه های عمرم  سرد و تیره و ابری است
... فردا بهانه ای است که خیلی از پدرها لذت دیدار فرزندانشان را نوش می کنند و
فرزندان به حکم وظیفه یا  از سر عشق به دیدار
پدر ها می روند ... اما نصیب من از این بهانه زیبا فقط دلتنگی است و بغضی در گلو و
حسرتی که کاش میهمان لحظه ای آغوش مهربان و بوسه پر مهر و لبخند آسمانی ات بودم
... روزت مبارک بهترین پدر دنیا   

12/3/1391