سینه ام مالامال از دردی است که نه تاب تحملش را دارم
نه توان رهائی اش را.ای آسمان که همرنگ چشمهای دردمند منی مرا میهمان لحظه ای سکوت
آسمانی ات کن که از همهمه خاکستری این روزهای سرد زمینی خسته ام.ای کوههای بلند
لختی تکیه گاه تن خسته رنجورم باشید ... ای اشک یاریم کن که امشب دلم سخت گرفته و بس
دلتنگ است.ای روزهای سخت بگذرید .ای روزهای دوری و دلتنگی بگذرید