"هزار
کاکلی شاد در چشمان توست

هزار
قناری خاموش در گلوی من

عشق
را

ای
کاش زبان سخن بود"

هزارخاطره روشن در ذهن تو 

هزار آرزوی محال در خیال من

هزارحسرت دیرین در قلب تو

هزار بغض نشسته در گلوی من

هزار لحظه انتظار در یاد  تو

هزار لحظه دلتنگی در وجود من

هزار واژه سبز دعا بر لبان تو

هزار واژه سبز دعا بر لبان من

هزار دست تمنا به سوی عرش

هزار آه نهفته در نهاد من

"عشق را

ایکاش زبان سخن بود و بس"

5/1/1390