زندگی کن و لبخند بزن به خاطر آنهایی که با لبخندت زندگی میکنند

از نفست آرام میگیرند و به امیدت زنده هستند

و با یادت خاطره می سازند

.