آرامشی می خواهم

خلوتی

که من باشم و تو

تو
سکوت کنی و من گوش کنم

و
جز ضرباهنگ آرام قلبها یمان هیچ نباشد

90/11/10