هیچ واژه ای دیگر نام تو را تکرار نمیکند . قلبم چه معصومانه ترا فریاد می زند

 

هیچ قاصدکی نوید آمدنت را نمیدهد . چشمهایم چه غریبانه به افق دوردست خیره مانده است

  

و ابرها قصه باران را حکایت نمیکنند .گلپونه های دشت دلم بیقرار بارانند

 

دیدی دلم شکست ... چه آرام و بی صدا