امروز ۲۹آبان ماه ۱۳۸۶ اولین باران پاییزی بارید.زیباترین نغمه ای را که تا بحال شنیده ام صدای شر شر بارن است... غروب دلگیری است اما باران به این غروب پاییزی طراوتی بس دلپذیر بخشیده است...