برای تو که هنوز مرا دراین وادی می جویی ... مرا که دیر زمانی بود از دیدارت غافل شدم اگر چه از یادت هرگز غافل نبوده ام و خودت خوب می دانی...

برای تو که تنها یار و همدم تنهایی و غمهای منی.. کاش انقدر دور نبودی ...